พิพิธภัณฑ์ ศิลปะร่ วมสมัยโตเกียว

เก่ยี วกับ MOT

access.jpgพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยโตเกียว เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 1995 เพื่อเติมเต็มรากฐานของศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยอย่างกว้างขวาง ทั้งภาพวาด รูปแกะสลัก แฟชั่น สถาปัตยกรรม การออกแบบ ฯลฯ ตั้งแต่การใช้ผลงานที่เก็บไว้ประมาณ 5,400 ชิ้นมาจัดนิทรรศการถาวรให้สามารถชมการเปลี่ยนแปลงของศิลปะร่วมสมัยได้ หรือการจัดนิทรรศการนานาชาติขนาดใหญ่ ตลอดจนการจัดนิทรรศการพิเศษ ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีห้องสมุดศิลปะที่มีหนังสือเกี่ยวกับศิลปะอยู่ประมาณ 100,000 เล่ม และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปะออกไปอย่างกว้างขวาง เช่น เวิร์คช็อปเพื่อให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับศิลปะ การเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ฯลฯ เป็นพื้นที่ที่สามารถสัมผัสศิลปะร่วมสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดได้

ติดต่อสอบถาม

พิพิธภัณฑ์ ศิลปะร่ วมสมัยโตเกียว

ที่อยู่: 4-1-1 มิโยชิ เขตโคโต โตเกียว 135-0022 โทรศัพท์: +81-03-5245-4111 (หมายเลขหลัก) / +81-03-5777-8600 (Hello Dial)

Go to top